aOOn

5 ธันวาคม 2019

ท่าบริหารหน้าท้อง

ท่าเล่นหน้าท้อง 5-6 เซ็ต จำนวน 20-25 ครั้ง
ท่าที่ 1 Crunch
ท่าที่ 2 Cross Crunches
ท่าที่ 3 Leg Raises
ท่าที่ 4 Oblique Floor Crunch
ท่าที่ 5 Flutter Kicks
ท่าที่ 6 Plank 60 วินาที

aOOn

20 ธันวาคม 2015

ท่าบริหารต้นแขน

ตารางภารกิจบริหารต้นแขนงามของคุณปุ้ย Workout Motivation
ท่าต่างๆ คุณปุ้ยแยกเป็น Bicep ต้นแขนด้านหน้า, Triceps ต้นแขนด้านหลังไว้ให้ เลขข้างหน้าคือจำนวนครั้งที่ต้องทำ และได้อธิบายไว้ตามนี้ค่ะ

aOOn

27 กุมภาพันธ์ 2014