แปลงตัวเลขเป็นจำนวนเงินภาษาอังกฤษใน Access และ Excel

ช่วงนี้เขียน access ระบบออกใบเสร็จรับเงินค่าเทอมให้โรงเรียนของเพื่อน โดยกะว่าจะปรับจาก access เดิมที่เคยเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อปี 54 ไปๆมาๆ กลายเป็นเขียนใหม่หมดเลยเพราะเงื่อนไขของโรงเรียนมันต่างกัน แต่ก็สนุกดีได้ปัดฝุ่นสมองลื้อความรู้เก่าออกมาใช้

ใน access ฟังก์ชั่นแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรมันไม่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฟังก์ชั่น access ที่เคยเขียนไว้เมื่อปี 54 ก็ใช้ไม่ได้ เพราะมันแปลงเป็นตัวอักษรภาษาไทย ครั้งนี้ต้องออกนี้ใบเสร็จออกเป็นภาษาอังกฤษ ก็เลยต้องเขียนใหม่ ค้นไปค้นมาเจอคลิปของ ครูแพรว – เพลินนิ่ง Channel ครูแพรวสอนทำฟังก์ชั่นใน excel แต่ป้าเอามาทำใน access ก็ใช้ได้เหมือนกัน ต้องขอบคุณ ครูแพรว – เพลินนิ่ง Channel ทำคลิปสอนอธิบายเข้าใจง่ายมากๆ แค่เพิ่มโมดูล ก็อปโค้ดวาง แล้วเรียกใช้ฟังก็ชั่น ก็เสร็จแล้ว

บล็อคนี้กะจะแปะโค้ดเอาไว้ถ้าทำใหม่อีกก็จะได้ก็อปโค้ดวางได้ง่ายขึ้น เพราะโค้ดต้นฉบับที่เป็น dollar มี 2 จุดที่ต้องแก้ไข และโค้ดนี้เปลี่ยน dollar เป็น baht แล้วด้วย

Option Compare Database

'Main Function

Function BahtTextEn(ByVal MyNumber)

Dim Baht, Satang, Temp

Dim DecimalPlace, Count

ReDim Place(9) As String

Place(2) = " Thousand "

Place(3) = " Million "

Place(4) = " Billion "

Place(5) = " Trillion "

' String representation of amount.

MyNumber = Trim(Str(MyNumber))

' Position of decimal place 0 if none.

DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")

' Convert Satang and set MyNumber to Baht amount.

If DecimalPlace > 0 Then

Satang = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2))

MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))

End If

Count = 1

Do While MyNumber <> ""

Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))

If Temp <> "" Then Baht = Temp & Place(Count) & Baht

If Len(MyNumber) > 3 Then

MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)

Else

MyNumber = ""

End If

Count = Count + 1

Loop

Select Case Baht

Case ""

Baht = "No Baht"

Case "One"

Baht = "One Baht"

Case Else

Baht = Baht & " Baht"

End Select

Select Case Satang

Case ""

Satang = " and No Satang"

Case "One"

Satang = " and One Satang"

Case Else

Satang = " and " & Satang & " Satang"

End Select

BahtTextEn = Baht & Satang

End Function


' Converts a number from 100-999 into text

Function GetHundreds(ByVal MyNumber)

Dim Result As String

If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function

MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)

' Convert the hundreds place.

If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then

Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "

End If

' Convert the tens and ones place.

If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then

Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))

Else

Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))

End If

GetHundreds = Result

End Function


' Converts a number from 10 to 99 into text.


Function GetTens(TensText)

Dim Result As String

Result = "" ' Null out the temporary function value.

If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then ' If value between 10-19...

Select Case Val(TensText)

Case 10: Result = "Ten"

Case 11: Result = "Eleven"

Case 12: Result = "Twelve"

Case 13: Result = "Thirteen"

Case 14: Result = "Fourteen"

Case 15: Result = "Fifteen"

Case 16: Result = "Sixteen"

Case 17: Result = "Seventeen"

Case 18: Result = "Eighteen"

Case 19: Result = "Nineteen"

Case Else

End Select

Else ' If value between 20-99...

Select Case Val(Left(TensText, 1))

Case 2: Result = "Twenty "

Case 3: Result = "Thirty "

Case 4: Result = "Forty "

Case 5: Result = "Fifty "

Case 6: Result = "Sixty "

Case 7: Result = "Seventy "

Case 8: Result = "Eighty "

Case 9: Result = "Ninety "

Case Else

End Select

Result = Result & GetDigit(Right(TensText, 1))  ' Retrieve ones place.

End If

GetTens = Result

End Function


' Converts a number from 1 to 9 into text.

Function GetDigit(Digit)

Select Case Val(Digit)

Case 1: GetDigit = "One"

Case 2: GetDigit = "Two"

Case 3: GetDigit = "Three"

Case 4: GetDigit = "Four"

Case 5: GetDigit = "Five"

Case 6: GetDigit = "Six"

Case 7: GetDigit = "Seven"

Case 8: GetDigit = "Eight"

Case 9: GetDigit = "Nine"

Case Else: GetDigit = ""

End Select

End Function