บริหารหลังและไบเซ็ปส์

เครดิต Workout Motivation

ท่าเล่นหลัง & ไบเซ็ปส์ 5-6 เซ็ต จำนวน 12-15 ครั้ง

ท่าเล่นหน้าท้อง 5-6 เซ็ต จำนวน 20-25 ครั้ง

ท่าที่ 1 Bent Over Dumbbell Row
5-6 เซ็ต จำนวน 12-15 ครั้ง

ท่าที่ 2 Bent Over Dumbbell Reverse Fly
5-6 เซ็ต จำนวน 12-15 ครั้ง

ท่าที่ 3 Super Man
5-6 เซ็ต จำนวน 12-15 ครั้ง

ท่าที่ 4 Dumbbell Curls
5-6 เซ็ต จำนวน 12-15 ครั้ง

ท่าที่ 5 Hammer Curls
5-6 เซ็ต จำนวน 12-15 ครั้ง

ท่าที่ 6 Crunches
5-6 เซ็ต จำนวน 20-25 ครั้ง

ท่าที่ 7 Flutter Kicks
5-6 เซ็ต จำนวน 20-25 ครั้ง