บริหารหลังและไบเซ็ปส์

เครดิต Workout Motivation
ท่าเล่นหลัง & ไบเซ็ปส์ 5-6 เซ็ต จำนวน 12-15 ครั้ง

ท่าที่ 1 Bent Over Dumbbell Row
https://www.youtube.com/watch?v=QI8e4xjxuN0

ท่าที่ 2 Bent Over Dumbbell Reverse Fly
https://www.youtube.com/watch?v=evXOlgLTPCw

ท่าที่ 3 Super Man
https://www.youtube.com/watch?v=cc6UVRS7PW4

ท่าที่ 4 Dumbbell Curls
ท่าที่ 5 Hammer Curls
https://www.youtube.com/watch?v=av7-8igSXTs

ท่าเล่นหน้าท้อง 5-6 เซ็ต จำนวน 20-25 ครั้ง

ท่าที่ 6 Crunches
https://www.youtube.com/watch?v=Xyd_fa5zoEU

ท่าที่ 7 Flutter Kicks
https://www.youtube.com/watch?v=ANVdMDaYRts

Copyright © 2017. All rights reserved.

เว็บไซต์อยู่ระหว่างปรับปรุง ยกเลิก

ข้ามไปยังทูลบาร์