About me

ก็แค่บล็อคของป้าแก่ที่ไม่อยากแก่ อยากมีบั้นปลายชีวิตที่สุขภาพดี

อ่านโน่นอ่านนี้แล้วเก็บมาเขียนรวบรวมไว้กันลืมก็เท่านั้นเอง